Agrolac Andina Perú

Establerts al Perú des de 2012, un dels mercats agrícoles més tradicionals i productius de l’Amèrica del Sud. AGROLAC ANDINA ha invertit els últims anys en el registre de productes d’alta qualitat i solvència, amb l’assessorament de professionals locals competents. Amb seu a Lima i serveis de distribució als principals ports del país.

Contacte


  • Jirón Sáenz Peña, Dpto. 105 – Magdalena del Mar, Lima (Perú)
  • Tel.: +51 1 261 5227
  • info@agrolac.com
FUNGICIDES
Ingredient actiu
Informació de producte
Fitxa de seguretat
Azoxystrobin
Azoxystrobin + Oxine copper
Carbendazim
Flutriafol
Fosetyl
Metalaxyl
Chlorothalonil
Chlorothalonil
Propineb
Epoxiconazole
Iprodione
Metalaxyl + Propamocarb
Tebuconazole
HERBICIDES
Ingredient actiu
Informació de producte
Fitxa de seguretat
Alachlor
Fluazifop
Glyphosate
Glufosinate
INSECTICIDES
Ingredient actiu
Informació de producte
Fitxa de seguretat
Acephate
Acetamiprid
Methomyl
Diflubenzuron
Lambda-cyhalothrin
Abamectin
Chlorpyrifos
Profenofos

Aviso de cookies